NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ > အမိန့်ပေးတဲ့ ကြိယာပုံစံများ (သင်ခန်းစာ 25)

လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

အမိန့်ပေးတဲ့ ကြိယာပုံစံများ (သင်ခန်းစာ 25)

MASU-ပုံစံ အမိန့်ပေးတဲ့ ပုံစံ
TSUKAIMASU
သုံးတယ် ၊သုံးမယ်။
TSUKAE
MACHIMASU
စောင့်တယ်၊ စောင့်မယ်။
MATE
ATSUMARIMASU
စုဝေးတယ် ၊ စုဝေးမယ်
ATSUMARE
YOMIMASU
ဖတ်တယ် ၊ ဖတ်မယ်
YOME
KAKIMASU
ရေးတယ်၊ ရေးမယ်
KAKE
ISOGIMASU
မြန်မြန်
ISOGE
IKIMASU
သွားတယ်၊ သွားမယ်
IKE
TABEMASU
စားတယ်၊ စားမယ်
TABERO
OBOEMASU
မှတ်တယ်၊ မှတ်မယ်
OBOERO
IMASU
နေတယ် ၊ နေမယ်
IRO
MIMASU
ကြည့်တယ် ၊ ကြည့်မယ်
MIRO
KIMASU
လာတယ်၊ လာမယ်
KOI
SHIMASU
လုပ်တယ်၊ လုပ်မယ်
SHIRO

အပေါ်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့အသံဖိုင်လ်နဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရင်၁ဝမိနစ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။

NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။