NHK WORLD

پنجشنبه، 14 ژوئن 2018

جیگوکو زوشی: طومار تصویری جهنم
(Jigoku zoshi)

photoZOOM
  • photo
  • photo

تصویر مردان و زنان برهنه که عاجزانه در تلاش برای گریز از شعله های آتش هستند. سنگهای گداخته از آسمان بر زمین می بارد و مردم را از پا در می اورد. "جیگوکو-زوشی" یا طومار تصویری جهنم که از قرن دوازدهم میلادی برجا مانده، با تصویر و متن نوشتاری دوزخی را به تصویر می کشد که گناهکاران در آن سقوط می کنند. گفته می شود که این طومارها به دستور گو-شیراکاوا امپراتور وقت ساخته شده اند که در زمان خودش، قدرتمند ترین مرد ژاپن بوده است. گو-شیراکاوا به گردآوری یک مجموعه ی عظیم از طومارهای تصویری شهرت دارد که شامل مجموعه های بزرگی از طومارها است که نه تنها جهان زندگان بلکه، همانطور که در جیگوکو زوشی دیده می شود، جهان پس از مرگ را نیز به تصویر می کشند. شاید گو-شیراکاوا از طریق این طومارها از قدرت و تسلط خود بر جهان لذت می برده است. اما در دوره ای که طبقه ی جنگجو در حال قدرت گرفتن بود، شاید این طومارها از سوی دیگر نشانه ای از قدرت فرهنگی دربار امپراتوری نیز بوده اند.

برنامه بعدی

قسمت های پیشین