NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Động từ thể TE + KARA (Bài 44)

Thưa cô, em hỏi!

Động từ thể TE + KARA (Bài 44)

Trong bài 16, các bạn đã học là để diễn đạt từ 2 hành động trở lên trong một câu thì dùng cách nối các động từ thể TE với nhau. Nếu thêm trợ từ KARA, “sau khi”, vào sau các động từ thể TE, sẽ có thể thể hiện rõ ràng rằng hành động ở trước KARA xảy ra trước, sau đó mới đến hành động ở sau KARA. Nói cách này có thể nhấn mạnh được thứ tự của hành động. Trong bối cảnh của đoạn hội thoại, người nói muốn nhấn mạnh WAGASHI O TABEMASU, tức là “ăn bánh Nhật Bản” trước, rồi mới đến MACCHA O NOMIMASU, “uống trà pha từ bột trà xanh”. Vì thế, đổi động từ đầu tiên sang thể TE, rồi thêm KARA và nói là WAGASHI O TABETE KARA, MACCHA O NOMIMASU, “Sau khi ăn bánh Nhật Bản, thì uống trà pha từ bột trà xanh”.

Cũng có thể dùng KARA, khi trả lời câu hỏi. Giả sử bạn được hỏi là “Bạn định ăn trưa vào lúc nào?” và muốn trả lời là “Sau khi học xong”. “Việc học” là BENKYÔ. “Xong” là OWARIMASU. Thể TE của động từ này là OWATTE. “Ăn” là TABEMASU. Cả câu sẽ nói là BENKYÔ GA OWATTE KARA TABEMASU.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK