NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Giờ (Bài 9)

Tài liệu bổ sung

Giờ (Bài 9)

1:00 ICHIJI
1:30 ICHIJI HAN
2:00 NIJI
2:30 NIJI HAN
3:00 SANJI
3:30 SANJI HAN
4:00 YOJI
4:30 YOJI HAN
5:00 GOJI
5:30 GOJI HAN
6:00 ROKUJI
6:30 ROKUJI HAN
7:00 SHICHIJI
7:30 SHICHIJI HAN
8:00 HACHIJI
8:30 HACHIJI HAN
9:00 KUJI
9:30 KUJI HAN
10:00 JÛJI
10:30 JÛJI HAN
11:00 JÛICHIJI
11:30 JÛICHIJI HAN
12:00 JÛNIJI
12:30 JÛNIJI HAN

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK