NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Cách chia động từ thể TA (Bài 12)

Tài liệu bổ sung

Cách chia động từ thể TA (Bài 12)

Hãy học cách chia động từ thể TA qua một bài hát.Bài hát này hướng dẫn đổi các động từ thể MASU sang thể TA, phụ thuộc vào các âm tiết đứng trước MASU. Hãy hát và ghi nhớ các cách biến đổi này.
Bài hát
Chỉ có nhạc đệm

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

KI ITA, GI IDA, ITTA

KI ITA, GI IDA, ITTA

Bài hát
(MP3)
Tải
Chỉ có nhạc đệm
(MP3)
Tải
Bản nhạc
(pdf)
Tải

Thể MASU Thể TA
TSUKAIMASU
(sử dụng)
TSUKATTA
MACHIMASU
(chờ)
MATTA
ATSUMARIMASU
(tập trung)
ATSUMATTA
YOMIMASU
(đọc)
YONDA
KAKIMASU
(viết)
KAITA
ISOGIMASU
(vội)
ISOIDA
IKIMASU
(đi)
ITTA
TABEMASU
(ăn)
TABETA
OBOEMASU
(nhớ)
OBOETA
IMASU
(có/tồn tại)
ITA
MIMASU
(nhìn)
MITA
KIMASU
(đến)
KITA
SHIMASU
(làm)
SHITA

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK