NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Các tháng trong năm (Bài 12)

Tài liệu bổ sung

Các tháng trong năm (Bài 12)

ICHIGATSU Tháng 1
NIGATSU Tháng 2
SANGATSU Tháng 3
SHIGATSU Tháng 4
GOGATSU Tháng 5
ROKUGATSU Tháng 6
SHICHIGATSU Tháng 7
HACHIGATSU Tháng 8
KUGATSU Tháng 9
JÛGATSU Tháng 10
JÛICHIGATSU Tháng 11
JÛNIGATSU Tháng 12

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK