NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học

Danh sách các bài học

Có tất cả 48 bài học. Mỗi tuần sẽ là một bài học mới.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK