เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ > แนะนำ: ตัวอักษรญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ แนะนำ: ตัวอักษรญี่ปุ่น

ตัวอักษรพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "คะนะ" มีทั้งหมด 46 ตัว
ตัวอักษร "คะนะ" เป็นอักษรแสดง "เสียง" กล่าวคือ หนึ่งตัวอักษรแทนหนึ่งเสียง

เปิดไฟล์เสียงในหน้าต่างใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหาของบทเรียนทั้งหมด 50 บทเรียน (PDF)

คลิกเพื่อฟังการออกเสียง

 • あいうえお
 • かきくけこ
 • さしすせそ
 • たちつてと
 • なにぬねの
 • はひふへほ
 • まみむめも
 • や ゆ よ
 • らりるれろ
 • わ   を
 •     ん
ดาวน์โหลดลำดับการเขียนฮิระงะนะ (ひらがな)ดาวน์โหลดลำดับการเขียนคะตะคะนะ (カタカナ)

รายชื่อบทเรียน:ปรับข้อมูลทุกสัปดาห์

แนะนำ

ทดสอบทักษะ

สืบค้นด้วยหัวข้อ

 • คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความประสงค์
 • ถามวิธีการและขอคำอธิบาย
 • สำนวนแบบแผน
 • อธิบายสถานการณ์
 • แสดงความคิดเห็น
 • คำทักทาย
 • สำนวนสุภาพ
 • การตอบ
 • การแนะนำตัวเอง
 • การซื้อของ
[ฟรี] ดาวน์โหลดบทเรียน (ไฟล์เสียง/แบบเรียน)

คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ฝากข้อความติชม