เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดบทเรียน

ดาวน์โหลดบทเรียน

บทเรียนทั้ง 48 บทของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไฟล์เสียง (ในรูปแบบ MP3) สำหรับบทเรียนแต่ละบทจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้หลังจากออกอากาศผ่านเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปนแล้ว ส่วนหน้าหนังสือประกอบการเรียน (ในรูปแบบไฟล์ PDF) สำหรับบทเรียน ก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทางรายการมีหนังสือประกอบการเรียนสำหรับทั้ง 48 บทเรียนที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

วิธีการดาวน์โหลด

ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดและคลิกขวา (สำหรับเครื่อง Mac ที่มีเมาส์ปุ่มเดียว คลิกค้างไว้พร้อมกับกดแป้น Ctrl) และคลิก "บันทึกลิงค์เป็น" (Save target as)

ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟน: เลือกและบันทึกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด OS บางรุ่นหรืออุปกรณ์บางชนิดอาจต้องใช้แอปพลิเคชัน

เสียงและเนื้อหาสำหรับแต่ละบทเรียน

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK