NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون > آزمون واژه ها

فهرست واژه ها و آزمون

فهرست واژه ها و آزمون

آزمون واژه ها

بر روی نمایه ی «بشنوید» کلیک کنید تا واژه یا عبارتی را که در درس استفاده شده است بشنوید. سپس معنای این واژه یا عبارت را در میان انتخاب های زیر پیدا کنید. برای هر درس 3 پرسش وجود دارد.

درس 1

Q.1

  • Q.1
  • Q.2
  • Q.3

بسیار خوب!

متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

[WATASHI]

من
はじめまして

[HAJIMEMASHITE]

خوشوقتم
よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

از دیدن شما خوشوقت شدم.

بسیار خوب!

متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

از دیدن شما خوشوقت شدم.
こちらこそ

[KOCHIRAKOSO]

من کسی هستم که باید چنین بگویم.

[WATASHI]

من

بسیار خوب!

متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

こちらこそ

[KOCHIRAKOSO]

من کسی هستم که باید چنین بگویم.
はじめまして

[HAJIMEMASHITE]

خوشوقتم
よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

از دیدن شما خوشوقت شدم.

تعداد پاسخ های درست شما:

فهرست یادآور

برای رفتن به صفحه ی آزمون، بر روی شماره ی درس کلیک کنید. وقتی که پاسخ هر سه پرسش را به درستی دادید، یک گل، روی شماره درس ظاهر می شود.

اگر «کوکی» ها غیرفعال باشند، برخی از عملکردها مختل شده اند.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید