NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست واژه ها و آزمون

فهرست واژه ها و آزمون

فهرست واژه ها و آزمون

در این صفحه، می توانید واژه ها و عبارت های درس ها را یاد بگیرید. به «فهرست واژه ها» نگاه کنید و معنا و شیوه ی تلفظ درست هر واژه یا عبارت را بیاموزید.
وقتی که فکر می کنید واژه ها را یاد گرفته اید، اطلاعات خود را در بخش «آزمون واژه ها» بسنجید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید