NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > MORAIMASU (درس 45)

بیاموز به ما ای آموزگار

MORAIMASU (درس 45)

در ابتدا به یاد داشته باشید که هم AGEMASU و KUREMASU به معنای «دادن» هستند. و MORAIMASU یعنی «گرفتن»، «دریافت کردن» یا «داده شدن». در زبان ژاپنی، می توانید بسته به آنکه فاعل، ارایه دهنده و یا دریافت کننده است و نیز دریافت کننده چه کسی می باشد، یکی از این واژه ها را انتخاب می کنید. اگر ارایه دهنده فاعل باشد، هم AGEMASU و یا KUREMASU به معنای «دادن» را می توانید استفاده کنید.

اگر دریافت کننده خودتان هستید یا یک شخص نزدیک به شما که متعلق به گروه داخلی خودتان است، می توانید از KUREMASU استفاده کنید. اگر می خواهید بگویید، «کنتا یک عکس به من می دهد»، یک عکس می شود «SHASHIN». من می شود WATASHI. بنابراین «کنتا یک عکس به من می دهد» می شود «KENTA WA WATASHI NI SHASHIN O KUREMASU».

اگر دریافت کننده شخصی از خارج گروه شما باشد، از عبارت AGEMASU استفاده می کنید. پس، می گویید KENTA WA ANNA NI SHASHIN O AGEMASU (کنتا به آنا یک عکس می دهد).

وقتی که دریافت کننده فاعل باشد، از عبارت MORAIMASU (گرفتن، دریافت کردن، داده شدن) استفاده می کنید. شما از حرف اضافه NI استفاده می کنید تا ارایه دهنده را مشخص کنید. در صورتی که به آنا توسط کنتا یک عکس داده شده باشد، آنا فاعل است. ارایه دهنده کنتا است. پس می گویید، KENTA NI. «به آنا از طرف کنتا یک عکس داده می شود» می شودANNA WA KENTA NI SHASHIN O MORAIMASU.


اگر چیزی را از فرد بالادست و ارشد خود دریافت کنید، بهتر است به جای MORAIMASU بگویید ITADAKIMASU. اگر از عبارت ITADAKIMASU به شکل مناسبی استفاده کنید، مطمئن هستم که در به کارگیری زبان ژاپنی بسیار راحتتر خواهید بود.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید