NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > ICHIBAN (درس 42)

بیاموز به ما ای آموزگار

ICHIBAN (درس 42)

وقتی که سه مورد یا موارد بیشتری را با هم مقایسه می کنید، بهترین آنها را با گفتن ICHIBAN (بهترین، بیشترین، شماره یک) بیان می کنید. به عنوان نمونه، وقتی می خواهید بگویید«این جالبترین است»، «جالب» می شود OMOSHIROI. پس می گویید، ICHIBAN OMOSHIROI DESU. صفت OMOSHIROI تغییر نمی کند.


درجه ی مقایسه را با حرف اضافه ی DE نشان می دهید. «شماره یک در ژاپن» می شود NIHON DE ICHIBAN. درباره ی «کوه فوجی بلندترین کوه در ژاپن است» چطور؟ «بلند» می شود TAKAI. بنابراین می گویید FUJISAN WA NIHON DE ICHIBAN TAKAI DESU. اکنون، بیایید با استفاده از ICHIBAN (شماره یک، بهترین، بیشترین) جمله های پرسشی درست کنیم. بسته به آنچه مورد مقایسه قرار می دهیم، پیش از ICHIBAN واژه های پرسشی مختلفی را استفاده می کنیم.

اگر اشیا یا هر چیزی را که شنونده و گوینده در حال نگاه کردن به آن هستند را مقایسه کنید، از DORE GA (کدامیک) استفاده می کنید. بیایید بگوییم «کدامیک را بیشتر دوست دارید؟». دوست داشتن می شود SUKI. بنابراین می گویید DOREGA ICHIBAN SUKI DESU KA. اگر چیزهایی را مقایسه کنید که اطرافتان نیستند می توانید از عبارت NANI GA (چه چیز) استفاده کنید. پس، «کدامیک را بیشتر از همه دوست داری؟» می شود NANI GA ICHIBAN SUKI DESU KA.
اگر اشخاصی را با هم مقایسه می کنید، از DARE GA (چه کسی) استفاده کنید.
اگر مکان هایی را با هم مقایسه می کنید، از DOKO GA (کجا) استفاده کنید.
و اگر تاریخ ها را مقایسه می کنید، از ITSU GA (چه وقت) استفاده کنید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید