NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > روزهای ماه (درس 27)

بیاموز به ما ای آموزگار

روزهای ماه (درس 27)

به زبان ژاپنی، «روز نخست هر ماه» می شود TSUITACHI یعنی روزی که ماه طلوع می کند. از روز دوم تا دهم ماه را این گونه می گویند:

روز دوم: FUTSUKA
روز سوم: MIKKA
روز چهارم: YOKKA
روز پنجم: ITSUKA
روز ششم: MUIKA
روز هفتم: NANOKA
روز هشتم: YÔKA
روز نهم: KOKONOKA
روز دهم: TÔKA

همانطور که در درس هفتم توضیح دادیم، این واژه های برجای مانده از روش های قدیمی شمارش عدد در ژاپن هستند.

از روز یازدهم تا پایان ماه، عدد را به همراه NICHI می گوییم که به معنای «یک روز» است. به عنوان نمونه، «روز یازدهم» می شود، JÛICHINICHI.

سه استثنا وجود دارد. «روز چهاردهم» می شود: JÛYOKKA، «روز بیستم» می شود HATSUKA، و «روز بیست و چهارم» می شود: NIJÛYOKKA.

به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» بروید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید