NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-TA فعل + KOTO GA ARIMASU (درس 20)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TA فعل + KOTO GA ARIMASU (درس 20)

فرم-TA فعل ها به عملی در زمان گذشته یا ماضی نقلی اشاره دارد. این چیزی است که در گذشته انجام دادیم یا انجام داده ایم. اگر فرم-TA فعل ها و KOTO GA ARIMASU را با هم ترکیب کنیم، می توانیم درباره ی آنچه از قبل انجام داده ایم صحبت کنیم، که یعنی، تجربه های ما. به عنوان نمونه اگر UTAIMASU (خواندن) را به UTATTA KOTO GA ARIMASU تغییر دهیم، یعنی داریم می گوییم «من آن را پیشتر خوانده ام» یا «من تجربه ی خواندن آن را دارم». برای تبدیل آن به فرم منفی، عبارت ARIMASU را به ARIMASEN تغییر می دهیم. بنابراین، فرم منفی UTATTA KOTO GA ARIMASU (من آن را پیشتر خواندم) می شود UTATTA KOTO GA ARIMASEN (من هرگز آن را پیشتر نخوانده بودم.)

شما باید مراقب یک نکته باشید. شما نمی توانید این روش را برای بیان تجربه های خود به کار برید – یعنی مرتبط کردن فرم-TA فعل ها و KOTO GA ARIMASU – به همراه عبارت هایی که اشاره به زمان اخیر دارد، مانند KINÔ (دیروز) یا SENSHÛ (هفته گذشته). در چنین مواردی، لازم است که فرم گذشته ی فعل ها را استفاده کنید.

فرض کنید، شما می پرسید، «آیا هرگز کوه فوجی را دیده اید؟» اگر آن را هفته ی گذشته دیده باشید، نمی توانید بگویید SENSHÛ MITAKOTO GA ARIMASU (آن را هفته ی گذشته دیده ام). شما لازم است که فرم گذشته ی MIMASU (دیدن)، MIMASHITA (دید)، را استفاده کنید و بگویید: SENSHÛ MIMASHITA (هفته ی پیش دیدم).
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید