NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > فرم-TE فعل + SHIMAIMASHITA (درس 18)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TE فعل + SHIMAIMASHITA (درس 18)

اگر پس از فرم-TE فعل ها بگویید SHIMAIMASHITA، یعنی می گویید که یک عمل را پایان داده یا تکمیل کرده اید. به این ترتیب یعنی دیگر آن عمل را تکرار نمی کنید یا به شرایط اول بر نمی گردانید. پس وقتی که در انجام کاری ناکام مانده اید یا از آنچه پیشتر انجام داده اید پشیمان هستید، اغلب می گویید SHIMAIMASHITA. تصور کنید که یک ظرف را شکسته اید. شکستن به ژاپنی می شود: WARIMASU. در این واژه هجای RI پیش از MASU آمده است. بنابراین فرم-TE آن می شود: WATTE. عبارت SHIMAIMASHITA را به WATTE اضافه کنید. عبارت WATTE SHIMAIMASHITA یعنی من یک ظرف را شکسته ام. به این ترتیب، شما می توانید به طور تلویحی بگویید که بی دقتی کرده اید و یک ظرف را شکسته اید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید