NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > IMASU و ARIMASU (درس 10)

بیاموز به ما ای آموزگار

IMASU و ARIMASU (درس 10)

در درس هفتم، آنا از دیدن آن همه کیک در یک قنادی تعجب کرد و گفت KÊKI GA IPPAI ARIMASU (تعداد زیادی کیک وجود دارد). همانند این مورد اگر فاعل یک شی غیر جاندار باشد از ARIMASU استفاده می کنیم. غیر جاندار یا جاندار بودن آن را نه تنها بر اساس زنده بودن آن، بلکه با توجه به این که آن شی می تواند به خواست خود حرکت کند یا خیر تعیین می کنیم.

گیاهان هم موجودات زنده هستند، اما نمی توانند حرکت کنند. بنابراین برای آنها از واژه ی ARIMASU استفاده می کنیم. ماهی مرده که در فروشگاه فروخته می شود هم نمی تواند حرکت کند. پس برای آن هم از ARIMASU استفاده می کنیم. اما ماهی در آب به اطراف حرکت می کند. بنابراین از واژه IMASU استفاده می کنیم. اتوبوس ها و خودروها به خودی خود نمی توانند حرکت کنند اما اگر راننده داشته باشند عبارت IMASU را برای آنها به کار می بریم. به طور خلاصه، فعل IMASU (وجود دارد، وجود دارند، وجود داشتن) را برای بیان وجود داشتن انسان و جانور استفاده می کنیم. فرم منفی آن عبارت IMASEN (وجود ندارد، وجود ندارند، وجود نداشتن) است.

وقتی درباره ی وجود چیزهایی غیر جاندار صحبت می کنیم از عبارت ARIMASU (وجود دارد، وجود دارند، وجود داشتن) استفاده می کنیم. فرم منفی آن ARIMASEN (وجود ندارد، وجود ندارند، وجود نداشتن) است.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید