NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > کاتاکانا

فهرست هجاهای ژاپنی

فهرست هجاهای ژاپنی

زبان ژاپنی دارای دو نوع الفبا به نام های هیراگانا و کاتاکانا می باشد. هیراگانا و کاتاکانا، الفبای آوایی و هر کدام یک هجا می باشند. زبان ژاپنی یک نوع روش نوشتاری دیگر نیز به نام کانجی دارد. اما برای نخستین قدم در یادگیری، خواندن و نوشتن هجاهای ژاپنی را یاد بگیرید.

برای شنیدن تلفظ اینجا کلیک کنید

کاتاکانا صفحه 1
  •  
     
  •      
  •        
کاتاکانا صفحه 2

فهرست هجاها برای ذخیره

پس از ذخیره ی فهرست های هیراگانا و کاتاکانا و چاپ آنها بر روی کاغذ، می توانید نوشتن آنها را تمرین کنید. ترتیب نوشتن هر بخش از یک حرف نیز توضیح داده می شود. این در زیبا نوشتن حروف ژاپنی بسیار مهم است.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید