NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > ساعت (درس 9)

ابزارهای یادگیری

ساعت (درس 9)

1:00 ICHIJI
1:30 ICHIJI HAN
2:00 NIJI
2:30 NIJI HAN
3:00 SANJI
3:30 SANJI HAN
4:00 YOJI
4:30 YOJI HAN
5:00 GOJI
5:30 GOJI HAN
6:00 ROKUJI
6:30 ROKUJI HAN
7:00 SHICHIJI
7:30 SHICHIJI HAN
8:00 HACHIJI
8:30 HACHIJI HAN
9:00 KUJI
9:30 KUJI HAN
10:00 JÛJI
10:30 JÛJI HAN
11:00 JÛICHIJI
11:30 JÛICHIJI HAN
12:00 JÛNIJI
12:30 JÛNIJI HAN

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید