NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > فصل ها (درس 36)

ابزارهای یادگیری

فصل ها (درس 36)

HARU بهار
NATSU تابستان
AKI پاییز
FUYU زمستان

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید