NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 8

درس 8

یک بار دیگر خواهش می کنم.

آنا اکنون در کلاس ژاپنی استاد سوزوکی نشسته است.

درس 8 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU

متن درس

先生 みなさん、これを覚えてください。
試験によく出ます。
همه خواهش می کنم این را حفظ کنید. این، در بیشتر امتحان ها می آید.
استاد MINASAN, KORE O OBOETE KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.
همه خواهش می کنم این را حفظ کنید. این، در بیشتر امتحان ها می آید.
学生 えっ。 اِ
دانشجویان E'.
اِ
アンナ 先生、もう一度お願いします。 استاد، یک بار دیگر خواهش می کنم.
آنا SENSEI, MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU.
استاد، یک بار دیگر خواهش می کنم.

نکته های دستور زبان

فرم-TE فعل ها

وقتی فعل وسط جمله بیاید فرم های صرف
شده ی آن را استفاده می کنیم.

فعل هایی که به این شکل صرف و به TE ختم می شوند را فرم-TE فعل ها نامیده می شوند.

نمونه)  (به خاطر سپردن)  OBOEMASU
OBOETE <<

به بخش ابزارهای یادگیری مراجعه کنید.  

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TE فعل + KUDASAI
وقتی به زبان ژاپنی از کسی می خواهید که کاری انجام دهد فرم-TE فعل ها و سپس KUDASAI (خواهش می کنم) را به کار می برید. فرم-TE فعل ها در واقع شکل صرف شده ی فعل ها هستند که به TE یا DE ختم می شوند.

نام آواها

ضربان تند قلب
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

شنیده ام که علاوه بر امتحان پایان ترم، امتحان های کوچک دیگری هم داریم. زمان امتحان ها را نمی دانم. من احساس DOKI DOKI می کنم.

Anna

ذخیره درس ها

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید