NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 40

درس 40

سرم گز گز می کند.

آنا سرما خورده و روی تخت اتاقش استراحت می کند. مامان خوابگاه نگران او شده و به آنا سر می زند.

درس 40 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU

متن درس

寮母 おかゆですよ。
体調は、どう?
بفرمایید، فرنی برنج (بخور). حالت چطوره؟
مسوول خوابگاه OKAYU DESU YO.
TAICHÔ WA, DÔ?
بفرمایید، فرنی برنج (بخور). حالت چطوره؟
アンナ 頭がずきずきします。 سرم گز گز می کند.
آنا ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU.
سرم گز گز می کند.
寮母 そう。欲しいものがあったら、言ってね。 که اینطور. اگر هر چیزی خواستی به من بگو.
مسوول خوابگاه SÔ. HOSHII MONO GA ATTARA, ITTE NE.
که اینطور. اگر هر چیزی خواستی به من بگو.

نکته های دستور زبان

نام آوا + SHIMASU

عبارت ZUKIZUKI یک نام آواست. آن را می توانید وقتی که سر درد دارید و یا احساس می کنید سرتان ذوق ذوق می کند استفاده کنید. اگر با SHIMASU (انجام دادن) ترکیب شود این واژه به فعل تبدیل می شود.
نمونه) ZUKIZUKI SHIMASU (گز گز کردن، ذوق ذوق کردن)

بیاموز به ما ای آموزگار

سه گروه از فعل ها
فعل های ژاپنی به سه گروه تقسیم می شوند. هر گروه دارای الگوی صرف مخصوص خود است.

نام آواها

لرز/ تهوع
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

در ژاپن، وقتی که اشتها ندارید، یک غذای استاندارد برای این شرایط فرنی برنج است. سیب رنده شده هم گفته می شود که پر طرفدار است. هر دو به نظر داخل معده نرم می آیند و هضم آنها آسان است.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید