NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 35

درس 35

ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

آنا با کنتا در یک رستوران سوشی گردان از خوردن سوشی تازه لذت برد.

درس 35 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA

متن درس

健太 お勘定をお願いします。 صورتحساب خواهش می کنم.
کنتا OKANJÔ O ONEGAI SHIMASU.
صورتحساب خواهش می کنم.
店員 全部で5200円です。 همه روی هم 5200 ین می شود.
صندوقدار ZENBU DE GOSEN NIHYAKU EN DESU.
همه روی هم 5200 ین می شود.
健太 クレジットカードは使えますか。 ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
کنتا KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA.
ممکن است با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
店員 はい、使えます。 بله، می توانید.
صندوقدار HAI, TSUKAEMASU.
بله، می توانید.

نکته های دستور زبان

عددها (3)

بیایید اعداد بزرگ را یاد بگیریم.
به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

وجه امکانی فعل ها
وجه امکانی فعل ها دارای دو معنا هستند. یکی از آنها قابلیت انجام کاری است.

نام آواها

صداهای الکترونیکی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

کنتا مرا به خوردن سوشی دعوت کرد! ما پس از غذا گفتیم GOCHISÔSAMA DESHITA. من همچنین یاد گرفتم که وقتی کسی مرا برای خوردن غذا دعوت کرد، بگویم GOCHISÔSAMA DESHITA.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید