NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 34

درس 34

نرم و خوشمزه است.

پس از آنکه آنا با کنتا به جشن دانشگاه می رود آن دو به آنچه که «تسمه گردان سوشی» می نامند، می روند.

درس 34 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

YAWARAKAKUTE OISHII DESU

متن درس

健太 あっ、トロが来た。 آه، تورو دارد می آید.
کنتا A', TORO GA KITA.
آه، تورو دارد می آید.
アンナ トロって何ですか。 تورو چیست؟
آنا TORO TTE NAN DESU KA.
تورو چیست؟
健太 マグロのおなかの部分です。どうぞ。 قسمت شکم ماهی تن است. بفرمایید.
کنتا MAGURO NO ONAKA NO BUBUN DESU. DÔZO.
قسمت شکم ماهی تن است. بفرمایید.
アンナ いただきます。
やわらかくておいしいです。
با اجازه. نرم و خوشمزه است.
آنا ITADAKIMASU.
YAWARAKAKUTE OISHII DESU.
با اجازه. نرم و خوشمزه است.

نکته های دستور زبان

TTE NAN DESU KA  

شما می توانید برای پرسیدن معنای چیزی و یا اینکه چیست سوال کنید این عبارت را اضافه کنید:
TTE NAN DESU KA
نمونه) .TORO TTE NAN DESU KA
(تورو چیست؟)

صفت فرم-TE + صفت

اگر می خواهید برای توصیف چیزی از دو صفت یا بیشتر استفاده کنید، فرم-TE صفت ها را برای صفت های پیشین به کار ببرید.
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در این باره به بخش «بیاموز به ما ای آموزگار» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه یک صفت فرم-TE بسازید
اگر می خواهید چیزی را با استفاده از دو صفت یا بیشتر توصیف کنید، صفت ها را برای صفت های پیشین با فرم-TE به کار برید. اکنون، شیوه ی تبدیل صفت ها به فرم-TE را یاد می گیرید.

نام آواها

مزه های غذا
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

عبارت ITADAKIMASU را پیش از خوردن غذا به منظور ادای تشکر از کسانی بیان می کنیم که خوراک ها را پخته اند. ما همچنین از گوشت، ماهی و سبزی ها و کسانی که این مواهب طبیعی را پرورش داده و درو کرده اند تشکر می کنیم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید