NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 3

درس 3

دستشویی کجاست؟

ساکورا امروز اطراف دانشگاه را به آنا نشان می دهد.

درس 3 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

TOIRE WA DOKO DESU KA

متن درس

さくら ここは教室です。 اینجا کلاس درس است.
ساکورا KOKO WA KYÔSHITSU DESU.
اینجا کلاس درس است.
アンナ わあ、広い。 اوه، بزرگ و جا دار است.
آنا WÂ, HIROI.
اوه، بزرگ و جا دار است.
さくら あそこは図書館。 آن طرف کتابخانه است.
ساکورا ASOKO WA TOSHOKAN.
آن طرف کتابخانه است.
アンナ トイレはどこですか。 دستشویی کجاست؟
آنا TOIRE WA DOKO DESU KA.
دستشویی کجاست؟
さくら すぐそこです。 درست آنجاست.
ساکورا SUGU SOKO DESU.
درست آنجاست.

نکته های دستور زبان

WA DOKO DESU KA  

(___کجاست؟)

جمله ی DOKO DESU KA را می توانید برای پرسیدن آدرس به کار برید.
TOIRE WA DOKO DESU KA (دستشویی کجاست؟)

بیاموز به ما ای آموزگار

ضمیرهای اشاره
ضمیرهای اشاره را وقتی که درباره ی یک شخص یا یک مکان صحبت می کنیم به کار می بریم. آنها را KO-SO-A-DO، می نامند که از نخستین هجاهای مربوط به چهار گروه ضمیر اشاره تشکیل شده است.

نام آواها

راه رفتن حیوانات
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

وقتی پرسیدم «TOIRE WA DOKO DESU KA»، مردم آنجا را به من نشان دادند. آنها زبان ژاپنی من را متوجه شدند. حالا من دیگر هر جایی را می توانم پیدا کنم.

Anna

ذخیره درس ها

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید