NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 부록 교재 > 동사의 ナイ형 (제21과)

부록 교재

동사의 ナイ형 (제21과)

マス형 ナイ형
TSUKAIMASU
(사용합니다)
TSUKAWANAI
MACHIMASU
(기다립니다)
MATANAI
ATSUMARIMASU
(모입니다)
ATSUMARANAI
YOMIMASU
(읽습니다)
YOMANAI
KAKIMASU
(씁니다)
KAKANAI
ISOGIMASU
(서두릅니다)
ISOGANAI
IKIMASU
(갑니다)
IKANAI
TABEMASU
(먹습니다)
TABENAI
OBOEMASU
(외웁니다)
OBOENAI
IMASU
(있습니다)
INAI
MIMASU
(봅니다)
MINAI
KIMASU
(옵니다)
KONAI
SHIMASU
(합니다)
SHINAI

레슨 음성을 통해 상기 내용을 자세히 설명하고 있습니다. 아래 버튼을 눌러 레슨 페이지로 이동해 10분 동안 음성을 청취하시기 바랍니다.

*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.