Home > Easy Japanese > 2015 English Top > Learning Tools > Passive form of verbs (Lesson 23)

Learning Tools

Passive form of verbs (Lesson 23)

MASU-form Passive form
TSUKAIMASU
(to use)
TSUKAWAREMASU
MACHIMASU
(to wait)
MATAREMASU
ATSUMARIMASU
(to gather)
ATSUMARAREMASU
YOMIMASU
(to read)
YOMAREMASU
KAKIMASU
(to write)
KAKAREMASU
ISOGIMASU
(to hurry)
ISOGAREMASU
IKIMASU
(to go)
IKAREMASU
TABEMASU
(to eat)
TABERAREMASU
OBOEMASU
(to memorize)
OBOERAREMASU
IMASU
(to be, to stay)
IRAREMASU
MIMASU
(to look at)
MIRAREMASU
KIMASU
(to come)
KORAREMASU
SHIMASU
(to do)
SAREMASU

We have a detailed explanation about the foregoing in our audio lesson. Please go to the lesson's page clicking the button below and listen to the 10-minute audio on the page.

*You will leave the NHK website.